Dla Rodziców - Samorządowe Przedszkole nr 148
To takie proste!
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
 
Odpłatność     Żywienie     Rozkład dnia      Pomoc specjalistów
 
 

  Zasady odpłatności                                                                  

 
 • Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Wysokość odpłatności za pobyt dziecka do lat 5-ciu w przedszkolu reguluje Uchwała Nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa  z dnia 11 stycznia 2017 r.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
 • Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko do lat 5-ciu ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przezaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 • Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
 • Za korzystanie przez dziecko do lat 5 - ciu z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego świadczenia o którym mowa wyżej, opłata wynosi:
  1,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę,

  0,50 zł - za każdą rozpoczętą godzinę - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
 • Za korzystanie przez dziecko 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ze świadczeń przedszkola poza godz. 8:00-13:00 nie ma opłat. 
 • Wg zasady obowiązującej w całej ustawie o systemie oświaty, dzieckiem 6-letnim jest to, które rozpoczyna edykację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września) w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
 • Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
 • Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.
 • Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
 • Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Opłaty za korzystanie z przedszkola pobierane są do 10  dnia każdego miesiąca "z dołu", to znaczy za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 • W przypadku wydłużania czasu pobytu dziecka poza godziny określone w umowie, Dyrektor w trybie natychmiastowym sporządza aneks do umowy określający rzeczywiste godziny korzystania przez dziecko z Przedszkola.
 • W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy korzystających z przedszkola, po uprzednim wypowiedzeniu umowy.
 
 Dane do płatności za przedszkole:
 
Odbiorca:
 
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 148
os.Tysiąclecia 37
31-610 Kraków
 
Nr konta w PKO BP.:  
 
88 1020 2892 0000 5002 0590 5007
 
Tytułem:
 
Opłata za przedszkole
 
 

Informacje o zasadach odpłatności za przedszkole znajdą Państwo w:
 
 
 
 
 
 
  Żywienie                                                                                       
 
 
 
 
 • Przedszkole prowadzi całodzienne żywienie dzieci oferując zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki. Potrawy przygotowywane są zarówno zgodnie z normami żywieniowymi jak i upodobaniami dzieci.
   
 •  Na terenie placówki dzieci mają stały dostęp do niegazowanej wody mineralnej.
   
 •  Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
   
 •  W szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci przebywających w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie i nie korzystających z posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
   
Kuchnia zapewnia domowe posiłki o trzech stałych porach:

•    Śniadanie – 8:15
•    Obiad – 12:00
•    Podwieczorek – 14:15
 

Stawka żywieniowa od dnia 1.01.2018 r. wynosi:

•    za 3 posiłki - 7,00 zł
•    za 2 posiłki - 5,60 zł
•    za 1 posiłek - 4,20zł
 
 
 
 
   Ramowy rozkład dnia                                                            
 
 
 
     6:00 - 8:15
 
 • schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań
 • prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
 • prace porządkowe i gospodarcze
 • wspólne z dziećmi przygotowanie materiałów do zajęć
 • zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym z małym zespołem lub indywidualnie
 • zabawy ruchowe z prawidłami lub ćwiczenia poranne
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do śniadania
 
8:15   ŚNIADANIE
 
      8:40 - 9:45
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań
 • zajęcia indywidualne lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym, stymulacyjnym, korekcyjnym
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do II śniadania
 
9:45   II ŚNIADANIE
 
     10:00 - 12:00
 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne o różnych dominacjach z całą grupą
 • zabawy ruchowe z prawidłami
 • spacer określony celem dydaktycznym lub rekreacyjnym
 • zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do obiadu
 
12:00   OBIAD
 
      12:30 - 14:15
 
Grupy młodsze:
 • odpoczynek na leżakach
Grupy starsze:
 • relaks przy muzyce, słuchaniu bajek
 • zajęcia programowe o charakterze poszerzającym temat
 • zajęcia dodatkowe
 • zabawy uspakajające i relaksacyjne
 • spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań w sali
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do podwieczorku
 
14:15   PODWIECZOREK
 
     14:30 - 17:00
 
 • zabawy wg wyboru dzieci
 • zabawy dydaktyczne, gry planszowe z małym zespołem dzieci
 • indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci - zabawy korekcyjne, wyrównawcze i stymulujące; praca z dzieckiem zdolnym
 • obserwacja postępów edukacyjnych dzieci
 • rozchodzenie się dzieci
 

    8.00 – 13.00
     Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z podstawą programową.

 
 
 
  Pomoc psychologiczna i logopedyczna                            
 
 
Logopeda 
 
Zajęcia logopedyczne z dziećmi w przedszkolu prowadzi mgr. Anna Błądek- Muzyk:
w każdy czwartek w godz. 10:00 do 15:00
 
Psycholog 
 
mgr Beata Żurawel z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 Filia w Mistrzejowicach, mieszczącej się na os. Złotego Wieku 36 (budynek Gimnazjum Nr 37).
tel.      12 647 11 78
kom.   660637 416
 
Na terenie przedszkola pełni dyżur w każdy trzeci  wtorek miesiąca w godz.:

- 12:00 - 15:00 - obserwacje dzieci w grupach i konsultacje z nauczycielkami
- 15:00 - 17:00 - indywidualne spotkania z rodzicami

Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny spotkania - zapisy w zeszycie w kancelarii przedszkola.

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-28


Strony www dla przedszkoli