To takie proste!
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
 
WAŻNE INFORMACJE
 
 
 
 
 
Zapraszamy do naszego przedszkola

dzieci w wieku od 3 - 6
lat

 
oraz dzieci 2,5 - 6 letnie - do oddziałów bez żywienia.
 
 
 
 
REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
 
 

Zasady rekrutacji do krakowkich przedszkoli samorządowych określa:

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 określa:
 

 Zarządzenie nr 331/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 07  lutego 2020 r.

 

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021 PRZYJMOWANE BĘDĄ

od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. 

 

 

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach można składać  w dniach 2 – 31 marca 2020 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 2 marca 2020 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolach/ szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/ szkoły.

 

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico

 

https://krakow.formico.pl 

 

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Uchwale NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").

 

5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Terminarz rekrutacji:       

 

· 24 - 28 lutego 2020 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

 

· 2 - 31 marca 2020 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  

· do 1 kwietnia 2020 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

· 24 kwietnia 2020 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

· 27 kwietnia - 8 maja 2020 r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

·11 maja 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:        

  

 

· 25 maja - 2 czerwca 2020 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

· do 3 czerwca 2020 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

· 17 czerwca 2020 r.   – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

· 18 - 25 maja 2020 r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

· 26 czerwca 2020 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Zasady rekrutacji:          
 
 

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

 

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2020 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół - spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/ pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

 

Uwaga:

 

Dzieci urodzone po 31.12.2018 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2020 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021 (tj. urodzone w 2014 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

 

Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do tzw. oddziału „0" („zerówki”) w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nie uruchomienia oddziału „0" (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).

 

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia trwa od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. 24-28 lutego 2020 r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji  – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające orzeczenie, które nie wezmą udziału w rekrutacji będą kierowane do oddziałów integracyjnych przez Wydział Edukacji UMK na wniosek rodziców (procedura EK-16).

 

Uwaga:

 

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2014 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2020 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 

V. Dzieci zmieniające przedszkole.

 

Dziecko zmieniające przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru. Po zalogowaniu się na konto, dane osobowe dziecka będą już w systemie rekrutacyjnym. Rodzic wprowadza jedynie informacje o kryteriach oraz wybranych przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach. Rodzice będą mogli uzyskać hasło do konta w przedszkolu/ szkole, do którego/ której aktualnie uczęszcza dziecko lub skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” podając adres mailowy, który jest wykorzystywany do kontaktów z rodzicem przez przedszkole/ szkołę.

 

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/ szkoły, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/ szkole nie jest dla niego zarezerwowane. Rodzic ma prawo wskazać dowolną liczbę przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności (w tym przedszkole/ szkołę, do której obecnie uczęszcza dziecko).

 

Dane podawane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

 

- dane dotyczące dziecka:

· dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;

· dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,

·   wybrane przedszkola/szkoły – we wskazanej kolejności w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

 

- dane dotyczące rodziców:

·   dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców,

·  dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) - w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiadają.

 

Uwaga:

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Kryteria rekrutacji:       

 

 

I.  Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

 

II.  Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”)– brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określa UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów..

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIACH 

 

 

  
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-20


Strony www dla przedszkoli