Napisz do nas: p148@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 148

Deklar. dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Samorządowe Przedszkole Nr 148  w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony przedszkole148.blizej.info zgodnie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:

 

www.przedszkole148.blizej.info

 

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2011 r.

Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2022 r.
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Treści niedostępne:

 

Brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez jednostkę.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie www.przedszkole148.blizej.info można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, powiększanie liter, podświetlane linki do stron internetowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Samorządowe Przedszkole nr 148

os. Tysiąclecia 37 

31-610 Kraków                                

Tel. 12 6482494
e-mail: p148@mjo.krakow.pl

 

Procedura wnioskowo-skargowa.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem p148@mjo.krakow.pl. Osobą kontaktową jest Bożena Rutkowska– dyrektor przedszkola.
Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 12 6482494. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury                                                                                                 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna.
 

Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony ulicy Miśnieńska. Jednostka posiada parking. Wejście główne do placówki znajduje się od strony osiedla Tysiąclecia oraz Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Aby dostać się do budynku trzeba przejść przez bramkę oraz pierwsze drzwi wejściowe z dzwonkiem po prawej stronie, otwierane przez pracownika przedszkola.

Za drzwiami znajduje się hol z szatnią. Budynek posiada dwie kondygnacje, aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.